बी० ए० (B.A.)

Bachelor of Art provides a wide range of managerial skills and competency in an area of Art.
 • संकाय: 3 वर्ष, स्नातक कला संकाय
 • विषय: हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजकार्य, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान
 • सम्बद्ध: जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
 • योग्यता: 10 + 2 अथवा समतुल्य

एम० ए० (M.A.)

 • संकाय: 2 वर्ष, स्नातकोत्तर कला संकाय
 • विषय: शिक्षाशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
 • सम्बद्ध: जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
 • योग्यता: 12 + 3 अथवा समतुल्य

बी० एड० (B.Ed.)

 • संकाय: 2 वर्ष, शिक्षा संकाय
 • विषय: समस्त विषय
 • कॉलेज कोड: SN3305
 • सम्बद्ध: जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
 • योग्यता: 12+ 3 अथवा समतुल्य

Courses

RMKMC offers the most trending courses to prepare students for the industry.